ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכז

ב"ה יו"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' תמוז, בו כותב אודות מצב בריאותו בגשמיות (ואפשר כדאי לעורר הרופא שלו על שיש משתמשים בכגון דא בתרופה חדשה הנקראת הידרא קארטיזאן וכיו"ב, אף שכמובן אין מקרה אחד דומה לחבירו, ורק על הרופא להחליט אם גם במקרה זה מתאים).

כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לרפו"ק ולרפו"ש.

כיון שגשמיות קשור ברוחניות הרי בענינים כגון דא צריך להרבות בדבור של מצוה, היינו באותיות התורה ותפלה, ולדייק יותר בזהירות מדבור האסור ואפילו דבור המאוס ודבור הרשות, וכמו שנמנים החילוקים בפירוש המשניות להרמב"ם אבות סוף פרק א'.

וזכות התעסקותו בתוככי הנוער החב"די לקרב לב בנ"י לאבינו שבשמים יעמוד לו לבשר טוב בקרוב בכל האמור לעיל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר