ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכח

ב"ה י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' תמוז, בו כותב אשר מציעים לו נכבדות עם מרת... תי'.

הנה בכלל, הצעה נכונה היא.

ומה שכותב שיש לה אח גדול ממנה בשנים, יש לסדר לבקש מחילה אצלו ושיעשה זה בפני שלשה מישראל שיאמר שמוחל הוא בלבב שלם, ונוסף על זה ישלש הוא וכן המדוברת וההורים שלה, איזה סכום להוצאות הנשואין של האח לכשיצטרך בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות פעולותיו הטובות בכרם חב"ד בחלקה דצעירי אגודת חב"ד.