ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרכט

ב"ה י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' תמוז, עם הרשימות המוסגר בו, אשר יקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נהניתי ממ"ש ע"ד השתדלותו אצל משפחת האברך... שי', ומה שלע"ע נדמה לו שאין פועלים פירות, לא יפול ח"ו ברוחו וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ולא זו בלבד אלא שמביא תועלת גדולה ופירי פירות, אף שלפעמים דורש זמן יותר קצת, וכבר ידוע המובא באדר"נ פ"ו על מ"ש אבנים שחקו מים שטיף אחר טיף סו"ס עושה חקיקה בהאבן הגשמי, עאכו"כ בלב האבן של בן ובת ישראל שאין זה אלא שם המושאל ולא אבן ממש אפילו במובן הרוחני, כמבואר בתורת חהסידות אשר הפנימיות של כל אחד ואחת מבני ישראל בשלימות הוא ורוצה לקיים ציווי השי"ת, וכמרז"ל בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות (אין עני אלא בדעת) מנוולתן, והשי"ת יצליחו שיראה פרי טוב בעמלו בקרוב.

בברכת חג הגאולה.

נ.ב.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל בקשר עם ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ובטח יזכה בתוכנה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.