ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרל

ב"ה י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"א אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים וכו'

הרב שמשון רפאל שי'

שלום וברכה!

בקשר עם ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, גאולתו ממאסרו על עבודתו במסירת נפש להחזקת התורה ומצותי'.

אשר בשעתה היתה נצחון למופת על כחות המנגדים לד' ולתורתו, וגם לשנים ולדורות שלאחר זה משמשת הוראה ברורה, אשר התורה שולטת על המציאות אף אם אפילו אין מוצאים מקום לזה בשכל האנושי.

מנהגנו להוצאי לאור במיוחד לימים אלו ספר או חוברת מענינא דיומי, שבהם עניני התעוררות בזה.

ומוסגר כאן החוברת שהו"ל בשנה זו, חלק מרשימות כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות מאסרו. ובהוספה - דברי נשיא ישראל מיוסדים על הנקודה, אשר בעניני תורה ומצות כל אחד ואחת מבני ישראל בן חורין הוא ואין עליו אלא ה' אלקיו.

ואם זקוקים לזכרון ולהתעוררות בזה - בהנוגע לגלות אצל אינם-יהודים וגזירותיהם הם שאין להם בחירה ואינם אלא כגרזן ביד החוצב בו, אעכו"כ שמוכרחים להתעוררות זו בהנוגע לגלות אצל יהודים, אשר בחירה חפשית להם, וכמ"ש ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב גו' ובחרת בחיים. ואף שבקשת הקב"ה (שהיא גם עזר וסיוע) הוא - ובחרת בחיים, הרי כמו שמודגש בזה הענין דבחיים - כך מודגש ג"כ שיהי' ובחרת.

ותקותי שינצל כת"ר את האמור בהחוברת - בעבודתו הוא, אשר למרות

ההתקדמות ותוספת האור שחלה בסביבה זו, כמה ענינים ישנם הדורשים תיקון...

ותיקונם קשור במדה חשובה בהכרת האמת הנ"ל כיון,שע"ד הנ"ל, זהו "גלות" העלם והסתר, היוצר מקום לטעות ולומר על החשך שהוא אור.

ונפלא הדבר אשר דוקא בדורנו דעקבתא דמשיחא, זמן היעוד אשר יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, ובלשון רז"ל או כולו זכאי או כולו חייב, בימים האחרונים לגלות כפול ומכופל,

מתרבה ג"כ טשטוש הגבולים ובמילא הערבוביא, ובאומנתו של יצר הרע מביא זה סו"ס, אשר אומרים לרע טוב ולטוב רע (וכתוצאה מזה) שמים חשך לאור ואור לחשך (בחלק שכל והדעות), שמים מר למתוק ומתוק למר (בחלק המדות והמעשה), וכמה ממאשרי העם הזה מתעים (חלקם - מפני היראה, וחלק - מחוסר הבנה והתבוננות. אבל בהנוגע להמושפעים שלהם התוצאות דומות - מאושריו מבולעים). ויה"ר אשר - למענו יעשה ויזרוק על כאו"א מאתנו בתוך כלל ישראל מים טהורים מי-הדעת הטהור, עד שכולם ידעו אותו למקטנם ועד גדולם, ידיעה במוח ובלב, ידיעה המביאה המצוה הזאת בפיך ובלבבך לעשותו.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודתו בכיוון

הנ"ל,.

נ.ב.

ת"ח על שימת לבבו לשלוח אלי חוברת הדו"ח השנתי של "ישראל הצעיר".

ג'תרל

הרב שמשון רפאל: ווייס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קפו, ובהנסמן בהערות שם.

ואם זקוקים: ראה גם לקמן אגרת ג'תרנ.