ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלא

ב"ה י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' תמוז, בו שואל דעתי אודות זמן נסיעתו לצרפת.

והנה בזמן הקיץ יש שם כמה שינויים בסדרי הישיבה, ולכן אין כדאי כ"כ לבוא שם דוקא בזמן שהסדרים אינם סדרים הרגילים, ויש לחכות בנסיעה זו עד סוף הקיץ או תחלת החורף.

מובן ופשוט אשר תהי' תועלת בהנסיעה אם יחליט בהחלטה גמורה להתנהג בהישיבה מתאים להסדרים שלה, וכיון שלא קל לאדם לשנות את עצמו בפעם אחת מן הקצה אל הקצה, הנה גם בזה תועלת במה שמתעכבת הנסיעה, כי בהחדשים שבינתים עליו להתרגל צער אחד צעד להנהגה האמורה לעיל, והוא על ידי שילמוד בינתים בישיבת תומכי תמימים דמאנטרעאל, ולא לבד בשמירת הסדרים דימי הקיץ אשר בודאי גם במאנטרעאל אינם בסדרים הרגילים, אלא מתאם לסדרים הרגילים בכל השנה, וילמוד בהתמדה ושקידה ויתנהג כמתאים לתלמיד ישיבת תומכי תמימים בדבור ובמעשה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.