ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלב

ב"ה י"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בקשר עם ימי הגאולה י"ב וי"ג תמז דאזלינן מני', הנה בטח למותר לעוררו לקחת ההתעוררות מימים אלו על כל השנה כולה, וגם בודאי למותר לבאר בהמ היא ההתעוררות - כיון שהענין הוא גאולתו של הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובמילא פשיטא שגם ההתועררות והתוצאות צריכות להיות מתאימות לרצונו ולהוראות שלו...

ומזה ג"כ מענה על טענתו במכתבו מי"ב אייר, אז ער האלט נאר פון למען שמי יכבד ה' (וכדי שלא יהי' ספק במה ההדגשה, הנה הדגיש בפירוש ונטה קו על תיבה אחת מארבע התיבות), הרי כין שאינו מתאים להנ"ל, הנה, עכ"פ מאחרי י"ג תמוז השתא - האלט ער שוין ניט דערביי, ומובן שצריכים לתרופה הנ"ל בשביל חסידים... - כי אם לא הי' הדבר כן, ובמילא הי' רואה בכתבו למען שמי יכבד - מי הוא האומר, וואלט ער ניט געהאלטען פון דעם דעם גם מבלי תרופה הנ"ל.

והנה בד"א ולמי הדבר נוגע - למיכאל שר הגדול הכותב זכיותיהם של ישראל, ובמילא מעונין שיעשו כל דבר מבלי פניות ולא למען שמי, שהרי אז יכול לכתוב זכות יותר גדול ולא רק בכמות אלא גם באיכות, אבל בהנוגע למכתבי לאנ"ש דאה"ק ת"ו, במכתביי הכללים - שהבהם המדובר ע"ד הפעולות ולא ע"ד האישים, מובן שכוונתי שתעשנה הפעולות,ואם יערב פב"פ פני' בזה, קבלת שכר בעוה"ז או בעוה"ב או בשניהם גם יחד, מובן אז איך פארגין עם דאס, ורק כשישאלוני וע"מ לקבל תשובה ולעשות מתאים להתשובה - אתחיל להתבונן מה טוב יותר, אם יעשה למען שמי או למען שם ליובאוויטש בכללותו הכולל ג"כ פרטים, היינו אישי אנ"ש...

ג'תרלב

למען שמי: שאם תבוא ההוראה על שמו אזי יביא את ההוראה לפועל.

מי הוא האומר: הקב"ה, וא"כ איך יכול הכותב לכתבו על עצמו.