ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלג

ב"ה י"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

ועד בנין מקוה בשכונת קרית אלי' בחיפה,

ובראשם

היו"ר הרב מוה"ר אברהם עקיבא שי' רודנר

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ו סיון, בו כותבים אודות המקוה השני' שרוצים להתחיל לסדר במחנם הט', ופונים בזה לכאן בהמשך למה שפעם כבר קבלו סיוע מאגודת חב"ד אשר בתל אביב.

והנה מצב הקופה אשר בכאן אינו מתאים למילוי בקשות כמו אלו, בה בשעה שישנם כמה בקשות שלא עזרו להם אף פעם וממקומות שאין שם אפילו מקוה אחת, והרי הקופה מוגבלת היא וכשזכין לאחד ה"ה במקום וכו', בכל זה לגודל ענין הטהרה וכידוע ג"כ אשר עי"ז מקרבים קץ הגלות המר והחשוך, וכמרומז במשנה סוף יומא עיין שם בתוספת יו"ט וכו', אבקש את אנ"ש שי' שישתתפו בהוצאות המקוה באופן סמלי.

והשי"ת יצליחם לחזק הטהרה ולהשפיע בכיוון זה על כל הסביבה כפשוטו, וגם כמשמעו והרמז שלו, מתאים לדברי המורה הגדול ביד"ו סוף הלכות מקואות אשר גם זה מקרב קץ גלותנו ויקוים היעוד אשר כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

בכבוד וברכה.