ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלד

ב"ה י"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה עלמכתבו מח' תמוז, ואמרתי אשר נתועד יחד בימי הגאולה י"ב או י"ג תמוז דאזלינן מני'.

כידוע דיוק הלשון דאזלינן מני', ומפורש בתורת החסידות שעי"ז נעשים מהלכים, שזהו מעלת בני ישראל נשמות בגופים על המלאכים שנקראים עומדים עיין אור התורה כד, ב...

מצער מה שמתעכב ענין בנין המקוה במחנם הט', והרי אין אתנו יודע כל יום שמתאחר הבנין, גודל התועלת שהי' יכול להיות בהקדם הדבר, כי מי בא בסוד הנשמות, וכיון שכותב שרק הממון הקל מעכב בזה, בודאי יכולים לסדר הלואה ע"ח המגבית, ובלבד שתפעול ככל האפשרי להקדים הדבר לפועל, והשי"ת יצליחו.

מוסגר פה חוברת המשך המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בטח יזכה בתוכנה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ג'תרלד

מוה"ר יצחק: לוי, רידינג פא.