ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלו

ב"ה ט"ו תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' תמוז, בו כותב אודות המצב הכלכלי בביתו, שזה מעורר לכמה סברות בהנוגע לסידורו בעתיד.

הנה יציע פרטי העינן לפני שלשה מידידיו ואחד מהם יהי' המשפיע שלו שהוא תחת הדרכתו, והשי"ת יתן להם הרעיון הנכון לייעצו כטוב לפניו בגו"ר גם יחד.

במה שכותב אשר יורד לפני התיבה בישיבה בשלש התפלות וזה מעורר חילוקי דיעות בין התלמידים המתפללים אז.

הנה בכגון דא ידועה הוראת רבנו הזקן באגה"ק שלו קו"א (קס"ב ע"ב) שהיורד לפני התיבה יתפלל בדרך המיצוע ולא יאריך יותר מדאי ולא מקצרים וחטפים וח"ו והרי בישיבה צריך להתחשב ג"כ עם סדרי הישיבה, זמני התפלה וזמני התורה, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרלו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 402.