ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלח

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... במ"ש אודות חידוש בתכנית הלימודים בתו"ת להכניס לתוכה לימודי חול, אף שרק בשביל כמה כתות מיוחדות, אינני יודע מהו די ברייטקייט אין דעם... לשנות תכנית תו"ת הקיימת זה כמה שנים. - מובן שאין כל הנ"ל שייך ללימוד דקדוק וכו' דלה"ק, שלומדים אותם בתו"ת.

בודאי היתה תכנית מיוחדת - בכל מוסדות חב"ד - לימי הגאולה, וכל מוסד יודיע עד"ז בפרטיות המתאימה. ות"ח מראש.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר