ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלט

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר סעדי'

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' תמוז, ובודאי יוסיפו אומץ בריבוי כמות התלמידים, שבמילא מתרבה ג"כ באיכות, וכמו שכתבתי מכבר שמובן הוא ג"כ ממרז"ל אלף נכנסים למקרא כו' אחד יוצא להוראה, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

הוראות בעניני המקוה מכ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] נ"ע, הם ע"פ רשימת הרב מוה"ר יעקב שי' לנדא - שהיו לעיני כ"ק מו"ח אדמו"ר כאן, ואישרם אשר נכונים המה, ולכן אין פלא שאינו מפורסם לע"ע בתוככי אנ"ש, כיון שרק שש שנים שנתפרסמו בארצוה"ב.

... מוסג"פ חוברת המשך המאסר אשר בודאי יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ג'תרלט

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תקח, ובהנסמן בהערות שם.

התלמידים: באהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בספרו.

וכמו שכתבתי: לעיל אגרת ג'תקסח.

הוראות בעניני המקוה: ראה לעיל שם.