ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמ

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתם הארוכה נתקבל מכתבם מו' תמוז, ויה"ר שע"ד המבואר באגה"ת סוף פרק ט', ובמשל חבל הנפסק וחוזר וקושרו, הנה תוכפל עבודתם לכל הפחות כפי האמור שם כפול ומכופל* הן בכמות והן באיכות, ויקוים בהם ג"כ מרז"ל אסתר רבה בסופו, שיהי' השלום בריבוי, הברכה בריבוי כו' יעוין שם, ובודאי עשו בזה התחלה טובה לנצל ימי הגאולה די"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר הוא גאולתנו ופדות נפשנו...

עפ"י המבואר** בביאור מרז"ל דעיניו למטה ולבו למעלה, שגם עיניו למטה נוגע להעבודה, בכדי שלא יתרשם לאחר התפלה מח[זו] דהאי עלמא וכדבר חדש יפעול זה נפילה ממדריגתו, משא"כ כשכבר נוסה בזה שבמילא יוצא בשלום, רצוני להיות חזק בבטחוני שלאחרי שעברו את... לא יתרשם עוד אף אחד מהם מענינים של מה בכך, ויפעלו ביחד מכאן ולהבא מבלי הפסק, ואדרבה בעלי' מדרגא לדרגא, שזהו יהי' כלי לקבלת פסק בי"ד שלמעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (עיין קיצורים והערות לתניא דף קכ"ב בסופו).

בודאי יתיעצו בהקדם איך לנצל ימי החופש - שאז כמה מהבחורים זמנם פנוי יותר (אף שכמובן, פליאה בעיני כל מנהג (אותיות כו') דחופש ת' ואברכים באמצע הקיץ. ולו יישר חילי אבטליני') - והעיקר, שתלמידי ביה"ס פנוים ואינם תחת השפעת מורים-ות בלתי רצוים. וכדאי להתבונן בהאפשריות לאספם כמה ימים במשך החופש בגן וכיו"ב להתחיל בחלוקת ממתקים וכו', ואח"כ לספר ע"ד ביהמ"צ והגלות, שכאו"א מאמין בביאת המשיח ב"ב שכל ישראל יעשו תשובה, הוא יגאלנו, הכנה ע"ד אלול ועוד.

והרצאת דיני שבועות אלו ומנהגיהם וכו', ויש תקציב מיוחד על ההוצאות - ע"ד הרגיל - הכרוכות בזה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור לעיל.

ג'תרמ

פסק בי"ד: ראה גם לעיל אגרת ג'תכט. ובהנסמן בהערות שם.

אותיות כו': ראה שד"ח כללים מע' מנהג (תנד, א) לעיל ח"ט אגרת ב'תרעה (ע' סב) ובכ"מ.

*) יעוין אוה"ת ד"ה וישמע אברהם.

**) לקו"ת דכדא.