ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמא

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוהר"א חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מב' ויו"ד תמוז.

זה מזמן כתבתי לאחדים מאנ"ש המתעסקים, או יותר צודק צריכים היו להתעסק בהפצת הספרים, שכדאי בכלל שיודפסו מאמרי הערכה על ספרות חב"ד כי גם זהו אחד הדרכים להפצת המעינות חוצה ובענינם ה"ז גם תועלת להפצת הספרים...

מ"ש אודות חוברת בו יוכללו ארבעת החלקים ע"ד המאסר, הנה שלשה מהם כבר נדפסו בקסבלנקה - מרוקה - ואז שלחו הרבה טופסים לאה"ק ת"ו, ומחפשים עוד קטעים להמאסר, שבאם ימצאו יו"ל כל הארבעה חלקים בצירוף הקטעים, אם ימצאו מתאימים, והחלטה בזה בכלל והפרטים בזה, לע"ע תלוים הם.

בודאי למותר לעורר אשר המתפרסם ע"ד חב"ד, כדאי שיתפרסם לא רק במכ"ע אחד של מפלגה אחת, אלא גם בשאר המכ"ע בכדי שיגיע לחוגים היותר שונים ורחבים, וה"ה למאמרי הערכה שנזכר אודותם לעיל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרמא

מוהר"א חנוך שי': גליצנשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ב'תתקפט, ובהנסמן בהערות שם.

מזמן כתבתי: ראה לעיל ח"ג אגרת תנג ובכ"מ.

ע"ד המאסר... בקסבלנקה: ראה לעיל ח"י אגרת ג'פג, ובהנסמן בהערות שם.