ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמב

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' פ' בלק, בו שואל איך להתנהג בענין הבחירות להכנסת.

ולפלא קצת השאלה, כי הרי זהו בחירות בפעם השלישית, וידועה העמדה הנוגע להן, וכמו שפרסם דעתו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בבחירות בפעם הראשונה לכנסת, שכל אחד ואחד שלוקח תעודת זהות, ובמילא יש לו רשות לבחור, ישתתף בבחירות, ומובן אשר יצביע בעד המפלגות היותר חרדיות.

וכבר ידוע פסק תוה"ק לעולם יראה עצמו שקול וכו' וכל העולם שקול, ובענין בחירות, הרי לפעמים ע"י קולות בוחרים מתי מספר יכולה להשפיע במשך הזמן שלא תתקבל איזה גזירה או גם לבטל מהגזירות הקיימות כבר, ומי הוא זה בימינו אלה היכול לומר אני את נפשי הצלתי, והצבור באה"ק ת"ו יהי לו אשר לו, ואם יגזרו גזירה מה לו ולענין זה, ובפרט כשבבת אחת עם זה הרי משלם הוא מסים לכל המשרדים שזהו סיוע ובאופן ישר להענינים, לקח תעודה שלהם וגם הוא עצמו הרי כשכותב מכתבים בודאי יודע שמה שמשלם בעד הבולים נכנס למשרד המסים וממעותיו נלקחים ג"כ לענינים השונים ומשונים.

ולפלא גדול עוד יותר שאינו מזכיר ע"ד לימודו בפנימיות התורה תורת החסידות שכתבתי לו מאז, אשר לימוד החסידות זהו חובתו העיקרית, וכפי פסק תוה"ק (עיין הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן פרק ב' סעיף יו"ד) שעל כל אחד לסדר לימדו באופן שיוכל ללמוד כל התורה כולה שבע"פ עכ"פ פעם אחת, שמזה מובנת התמי' והפליאה על מי שנודע לו עד"ז ואינו עוסק כלל בחלק דפנימיות התורה, ואין להאריך בדבר המבהיל.

והנה אינני יודע ברור כוונתו במכתבו אלי, ורק בדרך השערה, ולכן אינני רוצה למנוע המענה שלי על שאלתו הנ"ל, ובכן אופן - יסיח דעתו מענינים של פוליטיקה, ויקבע שיעור לימוד גם בפנימיות התורה בכל יום ויום, ויה"ר אשר יערה עליו רוח ממרום לעשות זה בהקדם ובלבב שלם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרמב

בענין הבחירות: ראה גם לעיל ג'תקנט, ובהנסמן בהערות שם.