ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמג

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה, בו כותבת אודות המאורעות השונים אשר עברו עליהם בזמן האחרון, ובהנוגע לתביעותיהם מחברת הבטחון וכן מהחברה בה שרתו אשר בזמן השירות קרה המאורע.

בודאי מתייעצים הם עם עורך דין הבקי בחוקים ודינים אלו, ויודע אם יש יסוד לתביעותיהם, ולאיזה מקום לפנות על דבר זה.

נוסף על זה והוא העיקר, אשר אם כדבריהם הוא שקרו כזה מקרי אסון ר"ל במשך הזמן האחרון, בודאי יש להוסיף בעיני מצות השי"ת ושיתנהגו בחייהם היום יומי מתאים להוראות תורתנו הק' תורת חיים, כי בודאי זהו רמז מן השמים אשר ישנם ענינים והנהגות הדורשים תיקון, ולכשיתוקן ברוחניות יתקן השם יתברך גם בגשמיות, וצריך הי' לבדוק התפילין של בעלה שי' ושיתפלל בכל יום, ובימות החול יפריש שתים שלש פרוטות לצדקה קודם התפלה, היא עצמה תדייק בהדלקת נרות בערב שבת קדש ובערב יום טוב, וקודם הדלקת הנרות תפריש גם כן לצדקה שתים שלש פרוטות, וכן יזהרו שיהיו על כל דלתות ביתם מזוזות כשרות כדין, ויהי רצון אשר תוכל לבשר טוב בקרוב מהטבת המצב בכל האמור לעיל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א