ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמו

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

שוב לאחרי הפסק ארוך - נתקבל מכתבו מעש"ק חו"ב, ויה"ר אשר לעת קבלת מכתבי זה יוטב מצב בריאותו כהנה וכנה, עד שיחזור לאיתנו לגמרי, לאיתנו כפשוטו, וגם כמשמעו וככל הפירושים בד"ה משכיל לאיתן לרבנו הזקן נדפס בקונטרס לימוד החסידות.

נהניתי ממ"ש אודות השתדלותו להשפיע על הרבים, הן גדולים והן קטנים, בקירוב לבן לאבינו שבשמים, וגם בעיקרו - היינו במעשה בפועל והלכות הצריכות בחיי היום יומים, אשר בודאי גורמים לשינוי לטובה בהנהגתם, ומובן אשר אין זה פוטרו מלהשגיח על בריאותו בריאות הגוף ולשמוע להוראת הרופא, כי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ואדרבה, וכלשון רבנו הזקן תניא פרק ז' אשר צריכים לעבוד את השי"ת בגופו, וכן מבואר ברמב"ם הלכות דיעות ובטושו"ע סרל"א - מיוסד על הכתוב בכל דרכיך דעהו.

ואף שיום שלם במשך השבוע שיהי' רק לעניני בריאות הגוף - קשה במאד לסדר, אבל, לאידך גיסא, אין הכרח לקצוות בזה ויסדר שיהי' זמני מנוחה גם במשך ימי העבודה, ומנוחה בכגון דא - ה"ז הכנה לעבודה מוכשרת ופעילה יותר, ובמילא גם היא - עבודה במהותה.

ובהנוגע לכללות אופן הסתדרותו, הנה אף כי אין אתנו יודע עד מה בסוד הבירורים ובאיזה מקצוע על פלוני לפעול ולעשות, הנה ע"פ שכל הפשוט ונשען על מרז"ל אשר אפילו עבודת נשים לאנשים לעבודת פרך תחשב, במקום שלא זה ענינו אף שהעבודה מצד עצמה קלה יותר, עד היום פליאה בעיני למה זה עבודתו בנטירת כרמים אחרים, ולא בכרמו שלו הוא כרם חב"ד...

מובן שכבר קשור הוא בכמה ענינים במקומו עתה, ואין כוונתי בהנ"ל שתומ"י ישנה מקום עבודתו, והוא רק הבעת פליאה, ואולי ג"כ ביאור במקצת על שאינו מתמצא כ"כ בעבודתו עתה, ולאחר כ"ז - הנה יה"ר מהשי"ת שכיון שעבודה דורשת מעושה מיטב - כחות, הנה יבוא עי"ז חיזוק בריאותו בגשמיות וגם חיזוק בריאותו ברוחניות, והניצוצות שהי' צריך לברר במקום אחר - ימצאו לו ע"י סיבת הסיבות ועילת העילות במקומו עתה, ושם יבררם במנוחה מתוך הרחבת הדעת.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל בקשר עם ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - י"ב וי"ג תמוז גאולתנו ופדות נפשנו, אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.