ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמח

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו לחדש תמוז.

נבהלתי שאין מזכיר אף מלה אחת אודות ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, שבודאי התועדו ובשעת מעשה עכ"פ התעוררו ובמילא הרי יש מה להמשיך על כל ימות השנה, והאומנם בשביל זה היתה כל המס"נ במדינתו לפנים, והנסים גלוים שהיו עד שבאו למקום עתה, בשביל שיהיו מושקעים בהדאגה איך להשיג הנצרך לפרנסתו ופרנסת ב"ב באופן שלא ישאר מקום בראש לרושם מחגיגת ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר וגאולתנו ופדות נפשנו לאחר שעברו מ"ח שעות...

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם בקשר עם יום הולדתם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח נהגו במנהגי יום הולדת כ"א לפי ענינו.

ויתן השי"ת שתהי' שנת הצלחה לכאו"א מהם הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה.

נ. ב.

מצו"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל לימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ובטח יזכה בתוכנה גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.