ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמט

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח צמ"ס וכו' וכו'

מוה"ר יוסף ברוך שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו ואמרתי ועוד מעט ויהי' זמני פנוי לענות לכת"ר על מכתבו בניסוך המים וכו', ולצערי נתקיים הפסק אל תאמר לכשאפנה כו', כי גם עתה עדיין הטרדות מרובות ואדרבה עוד מתרבות. ובאתי בשורותי אלה לבקש סליחתו על האיחור - כיון שהוא מסיבות הנ"ל. ומובן שח"ו לא נתיאשתי מזה, וסו"ס בודאי תמצא השעה, אלא, שכמרז"ל, אפילו זה תלוי במזל.

בקשר עם ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - י"ב וי"ג תמוז - גאולתנו ופדות נפשינו, הו"ל חוברת המשך המאסר המוסגרה פה, אשר בודאי יזכה בתוכנה גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ג'תרמט

מוה"ר יוסף ברוך: בלומנפלד. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'שפח, ובהנסמן בהערות שם.