ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנ

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק דוד שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא הגיעוני ממנו כל ידיעות הן בעניניו הפרטים וכן בעסקנותו הצבורית, ויה"ר שיהי' זה סימן שהכל בסדר ובשלום.

בודאי ידוע לו מנהגנו אשר בקשר עם ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, גאולתו ממאסרו על עבודתו במסירת נפש להחזקת התורה ומצותי'.

אשר בשעתה היתה נצחון למופת על כחות המנגדים לה' ולתורתו וגם לשנים ולדורות שלאחר זה משמשת הוראה ברורה, אשר התורה שולטת על המציאות אף אם אפילו אין מוצאים מקום לזה בשכל האנושי.

הנה מו"ל במיוחד לימים אלו ספר או חוברת מענינא דיומא, שבהם עניני התעוררות בזה.

ומוסגר כאן החוברת שהו"ל בשנה זו, חלק מרשימות כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות מאסרו. ובהוספה - דברי נשיא ישראל מיוסדים על הנקודה, אשר בעניני תורה ומצות, כל אחד ואחת מבני ישראל בן חורין הוא ואין עליו אלא ה' אלקיו.

ואם זקוקים לזכרון והתעוררות בזה - בהנוגע לגלות אצל אינם-יהודים וגזירותיהם הם שאין להם בחירה, ואינם אלא כגרזן ביחד החוצב בו, על אחת כמה וכמה שמוכרחים להתעוררות זו בהנוגע לגלות אצל יהודים, אשר בחירה חפשית להם, וכמ"ש ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו' ובחרת בחיים. ואף שבקשת הקב"ה (שהיא גם עזר וסיוע) הוא - ובחרת בחיים, הרי כמו שמודגש בזה הענין דבחיים - כך מודגש ג"כ שיהי' ובחרת.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרנ

מוה"ר יצחק דוד: גרטנר.

ואם זקוקים: ראה גם לעיל אגרת ג'תרל.