ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנב

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות בעל

מדות וכו'

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב, כן נעם לי לקבל פ"ש ממנו מהרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם שמואל דוד שי' הלוי שד"ר, אשר כותב לי שביקרו פעמים אחדות.

ובהנוגע לתוכן מכתבו זה, נכון מבוקשו ע"ד עניני צוואה שזהו סגולה לאריכות ימים ושנים טובות, והשי"ת יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים ויתחיל ויצליח בהפצת המעינות חוצה בעירו עתה, והרי החוצה בטח יש למצוא גם שמה, המעניות והתורה בכלל הם בכל מקום ובכל זמן, ואין הענין חסר אלא המשתדל בהפצה, וזכות אבותיו וזכות הרבים המחכים לזה במחנו, מסייעתו, ויה"ר שיהי' מתוך בריאות הנכונה, ואף שאפשר בתחלתו יצטרך לקבלת עול בכדי להתחיל ההפצה, הנה לאחר שתעבור ההתחלה יראה פרי טוב בעמלו, ובמילא יתוסף בהחשק והתענוג שבזה, וכבר אמרו החוקרים אשר התחלת ענין (וה"ה לסוף וגמרו של ענין) היא רק נקודה הראשונה, וכשעברו מנקודה זו הרי כבר נמצאים באמצע.

בברכה לו ולזוגתו תחי' צו א געזונטען פרייליכען זומער ולבשו"ט.

ג'תרנב

מוה"ר שניאור זלמן: בעזפאלאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קיב, ובהנסמן בהערות שם.

מוה"ר מנחם שמואל דוד שי': רייטשיק.

שביקרו: ראה לעיל אגרת ג'תקעה.