ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנג

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם

ישראל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, הנה סו"ס קבלתי מכתבו ממוצש"ק, ובו ידיעות ע"ד הנעשה בישיבת אחי תמימים ברשל"צ וגם בהנוגע לירית אבן הפנה, ויה"ר שמכאן ולהבא יכתוב תמידים כסדרם, והשי"ת יצליחם שיהי' בידם ענינים משמחים לכתוב אודותם.

ומ"ש אודות הוצאות הבנין, לדעתי יש להם לנצל מה שעתה הוא זמן שבאים הרבה תיירים לאה"ק ת"ו, ומהם גם מארצוה"ב, ויש להשתדל להביאם לרשל"צ להראות התחלת הבנין ולשדלם שישתתפו בהוצאות הבנין, אם תיכף או עכ"פ שימסרו זה כאן ללשכתנו, ולא נפלאת היא שבאופן זה יוכלו לגייס חלק חשוב מהתקציב הנדרש להבנין.

מובן שאין בזה סתירה שיכתבו באופן רשמי בזה למרכז תומכי תמימים כאן ע"ד סיעו הגון מצדו.

מה שכותב אודות נסיעת שד"ר לדרום אפריקה, לתכלית זו. הנה נמצא שם עתה שד"ר תו"ת ליובאוויטש מכאן, ובודאי יבלה שם עוד איזה שבועות, ואיני יודע אם יש מקום שיבוא בסמיכות לו עוד שד"ר ממוסד ליובאוויטש, ובפרט שגם הנ"ל מדבר ע"ד ישיבת לוד וכו' והנה כל הנ"ל הוא להדיעה מאין יבואו האמצעים, אבל בהנוגע לפועל הנה ראינו במוחש מיום התחלת עסקנות ליובאוויטש אשר סו"ס היו נמצאים האמצעים, והענין הי' מסתדר, ובלבד שהמתעסקים לא ירפו ידיהם ולא יוחלש הבטחון שלהם והמרץ, ואשרי חלקו שמשתתף בזה, ויה"ר שיוסיפו בהמרץ וההשתדלות, ויוסיף השי"ת בברכתו בהצלחת הענינים.

בברכה.

ג'תרנג

מוה"ר מנחם ישראל: מלוב.

ירית אבן הפנה: ראה בזה לעיל אגרת ג'תקמח. אגרת הבאה.

נמצא שם עתה שד"ר תו"ת: ראה לקמן אגרת ג'תרנח.