ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנד

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו של הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם ישראל שי' מלוב, בו מתאר חגיגת ירית אבן הפנה של בנין ישיבת אחי תמימים בראשון לציון, על המגרש שזכה כבודו והצליח לקנותו בשביל הישיבה, ובודאי למותר להאריך בגודל הדבר וערכו, הנושא פירות ופירי פירות עד סוף העולם כפשוטו וכמשמעו המבואר בדא"ח עד שעושים סוף לההעלם וההסתר.

ובודאי ישפיע גם על ידידיו ומכיריו לקחת חלק בזה בהשתתפות בהוצאות הבנין, נוסף על השתתפותם בההוצאות השוטפות, וכבר הפליגו רז"ל בנותני צדקה שעינם טובה בשלהם ועינם טובה בשל אחרים, ויעמוד זכות הנ"ל לו ולכל ב"ב שיחיו...

בברכה לבשו"ט בכל זה בהקדם.

ג'תרנד

מוה"ר יוסף: שמוטקין.

ירית אבן הפנה: ראה בזה לעיל אגרת ג'תקמח. אגרת הקודמת.