ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנה

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי סיון, בו כותב אודות מר... שי' אשר יש לו סכסוך ומבטיח שבאם יזכה במשפט ייטיב הנהגתו בעניני יהדות.

בודאי הנה יכול הוא להסבירו שלא זוהי הדרך שמתחלה רוצה שהקב"ה יתן אמון בהבטחתו וימלא בקשתו ואח"כ תהי' הברירה בידו אם לעמוד בדבורו או לא, אף שלכל אחד מישראל יש שתי נפשות נפש האלקית ונפש הבהמית, יצר טוב ויצר הרע הנלחמים בו. משא"כ אם יאמין הוא בהקב"ה הר הכל הוא יכול אין ח"ו מעכב בדבר, ואף אם בתור הוראת שעה ימלאו רצונו שיהי' באופן הנ"ל, אבל ידוע ידע שעליו להתנהג בשמירת המצות כמצווה בתורתנו תורת חיים ואז טוב יהי' לו ולב"ב הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר