ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנו

ב"ה, כ"א תמוז, ה'תשט"ו

ברוקלין. נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוהר"י שי'

שלום וברכה!

לפני כשנה בקרני הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו' וכו' מוהר"ר יצחק שי' גרשטנקורן, מיסד בני ברק באה"ק ת"ו ומחבר ספר "נעים זמירות ישראל" ועוד. והבטחתי לו לעורר את אנ"ש שי' לעזור לו בהפצת ספרו הנ"ל.

ובאשר בשלהי חודש תמוז או בראשית מנ"א הבע"ל מתכונן לבקר במדינת אנגלי', הנני בזה לבקש את כת"ר שי' אשר בברו במנשסתר יראה לו ספ"י, ויעזור לו בהפצת ספרו בגדר האפשריות, ות"ח ת"ח מראש.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

חמ"א חדקוב

ג'תרנו

מוהר"י: כנראה - דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תקז, ובהנסמן בהערות שם.

ספרו הנ"ל: ראה לעיל ח"ח אגרת ב'רנא וח"ט אגרת ב'תרסא.