ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרנח

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף

הלוי שי'

שלום וברכה!

... בודאי מותר לעוררו עוה"פ במה שנדבר אתו בנוגע לאפריקה לפני שנתים, שכדאי לחפש ספרים בלתי מצויים או גם כתבי יד המתגלגלים אצל יורשים או גם בבתי כנסיות כאבן שאין לו הופכים, ולשלחם לכאן. ובמקום הדרוש להחליף זה בספרי הוצאת קה"ת, שבזה גם תועלת נוספת שיהיו דברי חסידות עכ"פ סידור מחזור וכיו"ב בביהכ"נ פלוני או אצל איש פלוני, ות"ח מראש על הטרחה בזה.

ג'תרנח

מוה"ר יוסף הלוי שי': וויינבערג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'ריג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תשיח.

מה שנדבר אתו: ראה לעיל שם. וראה גם לעיל ח"י אגרת ב'תתקסה, ובהנסמן בהערות שם.

לאפריקה: ראה גם לעיל אגרת ג'תרנג.