ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרס

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק

שי' הכהן

שלום וברכה!

ת"ח על מכתבו מי"ד תמוז, בו כותב ע"ד אופן ההתועדות, ובעיקר שהתעוררו בהחלטות לפועל ממש לימי השנה להתחיל לקיימם ויה"ר שתומשך ההתועררוות ובמילא גם בשמחה על כל השנה כולה, והידוע הפירוש משנכנס אב ממעטין בשמחה, אשר מעטים הענינם בלתי נעימים ע"י שמחה, כי הרי בציווי עבדו את ה' בשמחה קאי על כל השנה כולה, וכמובא ג"כ ברמב"ם סוף הלכות לולב...

בברכה.

נ.ב.

במה שהעיר בקובץ הדינים הנה נמסר זה למחברו.

ג'תרס

מוה"ר יצחק: הוברמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תרכט, ובהנסמן בהערות שם.

בקובץ הדינים: "קובץ לקוטי דינים", נערך ע"י מוהרמ"ז שי' גרינגלאס (קה"ת תשי"א).

ראה לעיל ח"ד א'קלז, ובהנסמן בהערות שם.