ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרסב

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים ובעל

מרץ

מוה"ר חנניא יו"ט ליפא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק והקודמים. כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם וכמבואר במכתבו, ויה"ר מהשי"ת שבקרוב ממש יוכל לבשר טוב בזה.

שאלתי איזה פעמים למצב הענין אודות המקוה בפאטסוויל, ואמרו לי שקבלו הוראות מפורטות מכת"ר ובודאי נכונים הדברים.

נהניתי ממ"ש שדבר גם בספרינגוואלי בהנוגע למקוה, אבל אינו ברור במכתבו מי זה הרב גארדאן, כי כמה רבנים בשם זה ישנם, וגם לא שם העיר או המושב, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

אתו רוב הסליחה אשר לא עניתי בעתו ובזמנו על מכתביו הקודמים, והוא מפני רוב הטרדות, שזהו ג"כ הטעם שלא נתפניתי עד עתה לעיין כדבעי בספרו חלק ששי כבקשתו, וגם בעתיד הקרוב כמה טרדות נצטברו, ובפרט בהכנה לדפוס מספרי רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שזהו ענין שהזמן גרמא והכנה לחדש אלול וכו', והשי"ת יצליחו להגדיל (בכמות) תורה ולהאדירה (באיכות) מתוך הרחבת הדעת אמיתית.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

במה ששאלו אותו על מה שכתבתי שלא מצאתי חבר - לזה המונה הוצאת שז"ל במנין המצות בעל מחבר אור השנים - לא נעלם ש"ס דנדה דף י"ג, כיון שזהו יסודו של הנ"ל להכניס במנין מצות וכמבואר בספרו שם, אבל יחיד הוא בזה בין כל מוני מצות כפי החיפוש עד עתה, וע"כ צ"ל ששאר מוני המצות מפרשים ש"ס הנ"ל שזהו - אסמכתא ואביזרייהו וכיו"ב.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל בקשר עם ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולתנו ופדות נפשנו, ובטח יזכה בתוכנה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

ג'תרסב

מוה"ר חנניא יו"ט ליפא שי': דייטש. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ב'תתקצב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תשה.

בספרו: טהרת יו"ט.

מה שכתבתי: לעיל ח"ט ב'תרמב. ראה גם לקמן אגרת ג'תשפג.

שאלתי... המקוה בפאטסוויל: לעיל ח"י אגרות ב'תתקצב. ג'קפט.