ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרסד

ב"ה, כ"ג תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תו"ת בספריא - כפר חב"ד

ד' עליהםיחיו

שלום וברכה!

... נהניתי ממה שקבלו עוד תלמידים מבתי ספר הרשת, ובדאי ישתדלו בזה להבא בתוספת אומץ, ומהנכון הי' שיעשו כתה קבועה בשביל סוג כזה ומכמה טעמים...

בודאי למותר לעוררם ע"ד תכנית מיוחדת לימי החופש שההכרח להכינה בעוד מועד, וכפתגם כ"ק רבוה"ק, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, וה"ה להנהגה דימי החופש, ובכפר חב"ד מכמה טעמים נכון לסדר שחופש יתבטא רק במיעוט ומינימלי של הלימודים, ותו לא, וכמנהג ישראל מאז ומקדם, ואם בכל הערים ובכל המושבות היתה הנהגה כזו כדאית, עאכו"כ במושב אנ"ש.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

ג'תרסד

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת ג'תלו, ובהנסמן בהערות שם.