ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרסה

ב"ה, כ"ג תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מט"ז תמוז, בו כותבת אודות מצב בריאותה ואשר בעבר הנה פעמים לא נגמר הריונה ר"ל.

הנה בענינים כמו אלו יש להתחזק בבטחון בהשגחה פרטית על כל אחד ואחת מישראל, והוא תכלית הטוב, שישפיע לה חסד וטוב בטוב הנראה והנגלה, וככל שיהי' הבטחון יותר חזק, וביחד עם זה תדייק להזהר כמנהג בנות ישראל הכשרות בדיוק שמירת חוקי טהרת המשפחה וחוקי הצניעות ובהנהגת ביתם בכלל, תמהר ותתרבה הברכה בהצטרך להם בכל ובזחו"ק ביחוד. וכיון שבכל ענין צריך לעשות גם בדרך הטבע, הנה תשאל דעת רופא מומחה להנהגה מתאמת בימי ההריון, ובודאי תשמר מהגבהת משא כבדה, מריצה בלתי רגילה וכיו"ב, וכשתתעבר בשעה טובה ומוצלחת לא לפרסם על דבר זה מלבד להקרובים ביותר עד שתכנס לחדש החמישי לעיבורה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.

נ.ב.

אם לא נבדקו המזוזות בביתם במשך שנים עשר חדש האחרונים כדאי לבודקם עתה.

ג'תרסה

לא תפרסם: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תלו, ובהנסמן בהערות שם.