ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרסו

ב"ה, כ"ג תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי'

הלוי

שלום וברכה!

... הפ"נ אודות מרת...יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובודאי למותר לעוררו לבקרה מזמן לזמן, וכן לעורר אחרים לעשות כן, שזהו יעודד את רוחה, וגודל הענין כבר מבואר במאמרי רז"ל, והרי לבעל ה"ג נכנס זה במנין תרי"ג מצות במפורש.

לפלא שאינו מזכיר מהתוצאות הטובות בנין הדעי קעמפ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.

ג'תרסו

מוה"ר דוד שי': עדעלמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'סט, ובהנסמן בהערות שם.

לבעל ה"ג נכנס זה: ביקור חולים. ראה גם לעיל ח"ב אגרת קע.