ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרסט

ב"ה, כ"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג אי"א עוסק בצ"צ מו"ה חיים דובער

שי'

שלום וברכה!

... מ"ש אודות החשש דמדורות עכו"ם, הנה אף שאין כאן מקום להאריך בשקו"ט בזה, אבל הרי ידוע מעשה רב מהנהגת כהנים באה"ק ת"ו ומנסיעת כהנים מאה"ק ת"ו לחו"ל, המוכיח שאין בזה חשש כלל, וגם גדולי ישראל ובעלי הוראה כהנים היו בהנ"ל....

ג'תרסט

מו"ה חיים דובער שי': גולעווסקי.