ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרע

ב"ה, כ"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי למותר לעוררו, וכן למסור עד"ז לכל מקום שהשפעו מגעת אודות הנחיצות הגדולה לדעת הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום יומים, אשר כשלומדים שו"ע ובפרט על הסדר מתארך הזמן בה בשעה שכל יומא ויומא עביד עבידתי'. ולכן יש להשתדל להנהיג ג"כ לימוד סימנים מלוקטים או יותר טוב סימנים מלוקטים מדרך החיים עם נתיב החיים הנדפס בכמה סידורים, והרי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור. ולכן מוכרח בכלל לימוד התורה בחלקה המביאה לקיום אלקים ירא, הלימוד בהלכות הצריכות המביא לואת מצותיו שמור, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.

ג'עתר

הלכות הצריכות: ראה גם לעיל אגרת ג'תקטו, ובהנסמן בהערות שם.