ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרעב

ב"ה, כ"ה תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתב מט"ו תמוז, בו כותב בהנוגע לחינוך במחנו הט', אשר התחיל לבקר בבתי הספר אשר שם ואחר כך מנעו אותו מזה, וכתב מכתב למשרדים שונים שירשו אותו לבקש בבתי הספר, והמכתבים לא הביאו פרי.

והנה מובן אשר בענין חיוני כמו ענין חינוך הדור הצעיר, אשר כמרז"ל אם אין גדיים אין תישים, אין הנ"ל מספיק כלל וכלל, והרי אפילו נניח שירשו לו לבקר בבתי הספר ואפילו גם לבחון התלמידים פשוט שלא תהי' אימתו בהשפעה בבית הספר כלל וכלל, ובמילא אין זה נוגע להיראת שמים וקיום המדות של התלמידים-ות שסו"ס זהו תכלית החינוך.

והנה בודאי אשר במחנו הט' נמצאים אנשים שחפצים בחינוך מתאים לילידיהם, כן ישנם כמה מפלגות באה"ק ת"ו שמפני טעמים שונים מעונינים הם בזה, ובודאי גם למפלגות אלו הדתיות יש חברים במחנו הנ"ל, ולכן אינו מובן כלל מפני מה במשך כל הזמן אי אפשר הי' לארגן שעות נוספות או שיעורים להילדים בבית הכנסת או במקום מתאים אחר, בם ילמדו אותם הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום יומים ועניני יראת שמים בכלל וכיו"ב. ולכשתהי' התחלה אפילו בממדים קטנים בודאי יתוספו עוד ילידם וילדות שלעת עתה אין יודעים אודותם, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה, נבג"מ זי"ע, כשמעמידים פנס בחשכת הלילה מתקבצים סביבו. ואין הדבר קשור בהוצאות עכ"פ בתקופה הראשונה כיון שיש למצוא מתנדבים מבין התושבים ומבין המשרתים בקדש להתעסק בזה עכ"פ עד שיתרחב הדבר, והרי המצב שבמחנו הוא בדומה בכמה מקומות באה"ק ת"ו ויכול הוא להתייעץ עם אנשים המתאימים שבשאר המקומות ולטכס עצה, וכבר נאמר ותשועה רוב יועץ, וכידוע אשר טובה פעולה אחת מאלף אנחות.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולבשו"ט.

ג'תערב

הלכות הצריכות: ראה גם לעיל אגרת ג'תקטו, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם... פנס: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'רמא, ובהנסמן בהערות שם.