ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרעה

ב"ה, כ"ז תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש אודות שיעורי לימוד הנלמדים ברבים, ובודאי מוסיפים בזה מזמן לזמן, ויה"ר שיתנהגו כרצון נשיאנו הק' במה שקיוו מהשייכים אליהם, וע"פ המובא בשיחת חג הפסח תרצ"ד ח"ב בחילוק הנהגה בזה בין אנשי ברדיטשוב המובחרים שבהם, ומה שאמר ע"ז כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ולבריאות.

ג'תרעה

בשיחת חג הפסח תרצ"ד: לקו"ד ח"א קלא, א.