ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרעז

ב"ה, כ"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד תמוז, ולפלא על ההפסק הארוך בין מכתב אחד שלו לחבירו, וכן על שאין מזכיר במכתבו זה דבר אודות השתתפותו בהתועדויות דימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולתינו ופדות נפשינו, אשר בודאי השתתף בזה. והרי ע"ז הוא הפסק דלמעלה אשר מה שהתועדות חסידותית יכולה לפעול הנה אפילו מלאך מיכאל אין יכול לפעול, וכמובא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - וכבר נדפס בקונטרס תהלים ועוד באיזהו מקומן.

ת"ח על מ"ש בהנוגע לפירוק החזית המאוחדת, ולמותר להאריך בגודל הצער וההיזק היו"ל ע"י פירוקה זה. ובצדק כתב אשר הי' גודל רצוני ושאיפתי להקימה, וכמדומה שעשיתי בזה מה שהי' ביכולתי לעשות בזה בדרכי נועם - כי מכמה טעמים לא רציתי לעשות בזה בדרכים אחרים. אבל מה שכותב ששאיפתי היתה לחזית דתית מאוחדת לפחות לבחירות, הנה הדגשתי כ"פ שדעתי היא לא כנ"ל אלא אך ורק לקראת הבחירות, כי כערך גודל התועלת בהקמת חזית דתית זו בהנוגע לבחירות - גדול ההיזק מבלאק לא טכני אלא של ההשקפות, כי לדאבוננו ולצערנו ראינו במוחש אשר במיזוג כזה תתאה גבר. וכשנדבר בנדון מיזוג ד' המפלגות - הי' חשש גדול וקרוב לודאי שתתאה הנ"ל יהי' פירושו תתאה שבתתאה, שהשקפותיהם היו גוברות במיזוג זה. ודי' הירידה בהשקפות של כל המפלגות בערך השקפותיהם לפני עשר שנים אפילו בערך עצמם.

והדברים אמורים בהנוגע לכל המפלגות הדתיות ועאכו"כ בהנוגע למיזוג של מפלגות.

אחת השאלות שהיתה תומ"י על סדר היום לאחרי הבחירות והיא שאלת הכניסה בקאאליציע, הנה השערתי ודאית שאם הי' מיזוג או חזית דתית - (לא טכנית בלבד) - בודאי יכריעו להשתתף בקאאליציע, בה בשעה שלדעתי אסור ע"פ תורה. ופשוט החילוק: בהשתתפות בבחירות, של זה שקבל תעודת זהות וכו' היינו שמכיר בהמשרדים - בהשתתפותו בהבחירות נותן תוספות כח בהמצב הדתי ואינו נושא אחריות בהחוקים והגזירות כוו', כי הרי בידו למחות בכל תוקף נגד פגיעה קלה בדת ישראל ואפילו מנהג וכו', משא"כ כשנכנס בקאאליציע הרי נושא

באחריות - בהשתתפותו - בכל החוקים והגזירות וכו'. ואין להאריך בדבר הפשוט.

מ"ש שלא קבל מענה על כמה ממכתביו, הנה במכתבים ההם לא היו ענינים למענה אלא בקשות להזכיר את בני המשפחה להמצטרך להם, וקיימתי הבקשה והזכרתים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לפלא ששוב הפעם פסקו שילוחי העניני דפוס מהמקומות שהשפעת כבודו מגעת, ואינה מובנת הסיבה, ובטח יברר.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים.

ג'תרעז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 399.

בקונטרס תהלים: קובץ מכתבים, תהלים אהל יוסף יצחק ע' 198. נדפסה באג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרת תשפד. וראה גם לעיל אגרת ג'תקז, ובהנסמן בהערות שם.

החזית הדתית: ראה בזה לעיל אגרת ג'תפט, ובהנסמן בהערות שם.

בהשתתפות בבחירות: ראה בזה לעיל אגרת ג'תקנט, ובהנסמן בהערות שם.