ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרעח

ב"ה, כ"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תמוז, נהניתי לקרות בו אשר הוטב מצב העסק, ומ"ש אשר מפני סיבות הי' מוכרח לסרב לקבל יותר הזמנות לא נראה לי הנהגה זו כלל, וכשמראים הצלחה ומרחיבים הצנור הרי צריך להרחיב הכלים למטה לקבל ההשפעה ולא לאמר שעדיין אינם מוכנים כלים לקליטה, ולכן אינו מקבל ההזמנה, וגם בגשמיות איןן הנהגתו מתאימה כי הרי זה שמסרב לקבל הזמנותיו בטח יחפש המזמין סוחר אחר ואין זה ענין חד פעמי.

נהניתי מהסברא לעשות שותפות עם הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מוה"ר... שבכלל נכונה הצעה זו מכמה טעמים אף שמובן שצריכים להתדבר על הפרטים בזה, וע"פ הנהגת חז"ל טוב שיהיו כל התנאים בכתב למען לא ישאר כל מקום לספק, ובמילא ישרה השלום ביניהם, לא רק השלום במעשה שלא נחשד חסיד על מעשה ח"ו, אלא גם השלום בלב ובפנימיות.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל וכן מהטבת המצב ברוחניות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר