ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרעט

ב"ה, כ"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תמוז, עם מכתב המוסגר בו, שכנראה שולחו בכדי להסביר סיבת התרגשות שלו בקבלתו מכתב זה, וכנראה שהטעם הוא מפני שלא אני באתי על החתום, ואפשר שלומד בזה איזה פירושים, ואין צריך לעשות זה כי אין בזה כל כוונות צדדיות ח"ו, והטעם שלא באתי בעצמי עה"ח אף שכמובן קורא אני כל המכתבים המתקבלים על שמי וגם אומר לשון המענה, ובהנוגע לחתימה, הנה כשתוכן המכתב דורש את זה, היינו שיש בו ענינים של בקשות נפשיות או תכון מיוחד בתורת הנגלה ותורת החסידות בא אני עה"ח, משא"כ במכתב הנ"ל שעיקרו בא לאשר קבלת מכתבו הוא, ולהעיר שימת לבבו לתוכן מכתבי לצעירי אגו"ח אשר עליו באתי עה"ח, וכיון שהסיום במכתבי... הוא שהוא שייך לכל אחד ואחד מאתנו הרי זה כאילו - ואפשר גם בלא כ"ף הדמיון - נכתב גם מכתב אליו, ובחתימתי.

לרוב הפשיטות לא הי' בראש בדעתי גם להבטיח (באווארענען) פירושים אחרים בהענין, אלא כיון שרואה אני במכתבו בהכתוב בו עוד יותר מבין השיטים שיש בזה ענינים מבלבלים אותו, באתי בשורותי אלה, והשי"ת יעזור לכ' לחזק היהדות ולהפצתה בכל מקום שהוא נמצא, ולעשות את זה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה.