ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרפ

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת בית הספר למלאכה בכפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נבהלתי בקבלת ידיעה מן הצד, אשר נותנים או כבר נתנו חופש להתלמידים מתחלת חדש מנ"א ואולי עוד קודם לתזה, ואח"כ בדעתם ליתן חופש גם בשילהי אלול גם בתחלת תשרי כו' וכו'. ולפלא על הקס"ד אפילו - בכגון דא, ביטול תורה מבהיל.

ובפרט בהימים שאין לימודי חול מצד ההכרח - שבמילא יש לנצל אותם שימלאו תלמידי בי"ס למלאכה השעות החסרות בלימודי קדש במשך השנה. ואם אפילו מצד איזה סיבה או פני' באה קס"ד כזה, מפני מה לא שאלו מכאן הסכמה על זה, דכיון שגם אני משתתף בהנהלת בי"ס למלאכה, הרי גם אני נושא אחריות בביטול תורה זה של כמה עשיריות מבני ישראל שהגיעו כבר לגיל מצות, וביחד עם זה סומכים, אשר כיון שהמוסד שייך אלי - בודאי בידיעתי והסכמתי - ואולי עוד יותר מזה - אומרים להם שכמה חדשים בשנה פטורים מלימוד התורה, ולכן בודאי נכון הוא ואין לפקפק על זה.

ובפרטי פרטיות שנוסף על כל הנ"ל ענין השהות בבי"ס למלאכה מביא ג"כ להשגחה בעניני יראת שמים וקיום מצות מעשיות, וסגירת ביה"ס למלאכה מבטל ג"כ השגחה הנ"ל. ואיני יודע מי הוא שיש לו ברייטע פלייצעס אויף דעם - לקחת זה על עצמו..

והנה בהנוגע ללימוד המקצוע - שזהו קשור במשרדים חיצונים, אינני יודע הסדרים בזה ועד כמה יש להשפיע עליהם, אבל בנוגע ללימודי קדש צריך להיות ביה"ס למלאכה פתוח כל השנה כולה. ורק שלתלמידים מיוחדים יש ליתן חופש לאיזה ימים בשהיל להתראות עם ההורים או בשביל הפסק למנוחה בין תקופת לימוד א' לחברתה, אבל לא לכל התלמידים בבת אחת, ולא באותם הימים שנוגע ביותר שיהיו התלמידים בכותלי בית המדרש או בית הכנסת ולא מבחוץ להם.

אינני יודע הסדרים בנוגע להמשכורת, אבל - באם בשביל חדשי הקיץ אינם משלמים בבתי ספר הנותנים חופש, מובן שאשתדל להמציא המשכורת בשביל חדשים אלו ע"פ תנאים הנ"ל. וברשותם וביכולתם ועל אחריותי למסור הצעתי בקשתי ודרישתי הנ"ל לכל המורים לימודי קדש בבי"ס הנ"ל, ותקותי חזקה שימלאו אותה. ואם נחוצים הם - המורים - מטעם בריאות או מטעמים אחרים למנוחה של איזה שבועות, הנה יסדרו זה שלא לכולם בבת אחת, ובמילא ישאר בית ספר למלאכה - פתוח כל הזמן.

מובן ופשוט גם כן, שבאם ישנם תלמידים כאלו שבשו"א לא יתרצו ללמוד כל השנה כולה - בלי הפסק כ"א לאיזה ימים, אין לגרשם בשביל זה מבי"ס למלאכה, אבל תקותי שיהי' מספרם מועט ביותר, ויתמעט עוד יותר כשיראו שהסידורים בבי"ס למלאכה גם בשילהי קייטא טובים הם הן בגשמיות והן ברוחניות.

הנני שולח מכתבי זה בדחוף, ובודאי יודיעוני בחוזר בהנוגע לכל הנ"ל, ומה טוב אם אפשר במברק.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה,

מ. שניאורסאהן

ג'תרפ

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 416 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

חופש להתלמידים: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תתנה, ובהנסמן בהערות שם. לעיל אגרת ג'תקכא. לקמן אגרות ג'תרחצ. ג'תשיז. ג'תשנ. ג'תשנב.