ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרפה

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

היום בקר נתקבל מכתבו מכ"ז תמוז, והזכרתיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענינים האמורים בו, ויה"ר שיבשר טוב בהם ובטוב הנראה והנגלה. מעלה נוספת בחדש אב חסידי ע"י הגאולה, וכידוע דיוק כ"ק מו"ח אדמו"ר באגה"ק המפורסם סי' כ"ב (קל"ד ע"ב) שבשני האופנים כתב התואר אב ודייק אשר כשהוא ע"ד אוהבו שחרו מוסר לא נאמר התואר וחסיד, משא"כ כשמליץ יושר שיהי' דוקא בטוב הנראה והנגלה מוסיף גם תואר זה.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל לימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולתנו ופדות נפשינו, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ג'תרפה

מוה"ר אפרים אליעזר: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תכו, ובהנסמן בהערות שם.

שבשני האופנים כתב התואר אב: ראה גם לקמן אגרת ג'תשב.