ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרפו

[תמוז, תשט"ו]

1) מוכרח מאבות פ"ו מ"ג.

2) כן הוא גם משמעות פשטות הסוגיא לגירסת הש"ס.

(משא"כ לגירסת הע"י וגירסה אחת במכות יא, א. וי"ל דדחה רש"י גירסאות אלו מפני מרז"ל באבות - הנ"ל).

ג'תרפו

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 297.

מוכרח: מענה על שאלה בפרש"י סוכה (נג, סע"א) "דוד לא הי' מורה הלכה בפני רבו אחיתופל והוא הי' שם" - מה הכריח את רש"י לפרש שדוד ידע ולא רצה להורות ולהוציא מפשוטו.