ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרפז

[תמוז, תשט"ו]

מים טהורים. אף שמצ"ע ראים לטבול בהם (משא"כ מים טמאים ופסולים - עכ"פ מדרבנן -במכש"כ דבעינן הויתו ע"י טהרה).

ודלא כמשמע בס' משנה אחרונה - ומש"כ בתפא"י מדין הכשר טומאה לא נלפע"ד מה ענין הכשר לכאן. ועייג"כ ס' גולת עליות. פרישה ליו"ד סכ"ד בנין הגרמה, ובשד"ח כללים אות ב' ס"ק א-ב.

ג'תרפז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 303.

מים טהורים: מענה לשאלה במקואות פ"ז מ"ב "ואלו פוסלין ולא מעלין המים בין טמאים ובין טהורים" - אי' החידוש במים טהורים או טמאים.