ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרפח

ב"ה, א' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה [אהרן] שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מט"ז תמוז, ות"ח על שולחו תמונת תלמידים-ות של בתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במחנם הט'.

ת"ח על הבשו"ט אשר התועדו בחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת נשיא ישראל וגאולתינו ופדות נפשינו, ובודאי משתדלים שההתעוררות תמשך בכל ימות השנה ובענינים של פועל, וכמאמר המשנה לא המדרש עיקר אלא המעשה.

במ"ש אודות מר... שי' מעיר בשאר, שסיפר לו מהנעשה עם בנו... שליט"א, וצריך הי' להסבירו אשר אין זה חס ושלום ענין של שדים ר"ל, אלא ענין של בריאות הגוף בלבד, וכיון שבריאות הגוף תלוי' בענינים רוחניים ואח"כ צריך לעשות גם בדרך הטבע, הנה יבדוק את המזוזות בביתו וכן את התפילין שלו, וכוונתי לא הבתים של התפילין מבחוץ אלא בעיקר הפרשיות שתהיינה כשרות כדין, והאם של הבן תהי' זהירה בענינים של צניעות, ובעיקר בדיני וחוקי טהרת המשפחה, ולפני הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב וכן בכל יום חול של שני וחמישי בשבוע בבקר תפריש לצדקה איזה פרוטות-פראנק ובנם יהי' לבוש טלית קטן וזהיר בכסוי הראש, ונוסף על זה ישאלו דעת רופא מומחה למקצוע זה ובעיר גדולה וכהוראתו כן יעשו, והשי"ת יזכם ויצליחם לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ושלם.

במ"ש אודות מר.. שי' שיש לו מיחוש בשער של עיניו וכו' - הנה ישאל עצת רופא מומחה ויעשה כהוראתו, וכן יבדקו את התפילין שלו, ומכאן ולהבא יהי' זהיר בקידוש ובהבדלה.

כבקשתו יזכירו את כל אלה על ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל להמצטרך להם, ובודאי כשיהיו אצלו בשורות טובות בזה יודיע...

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרפח

מהעתקה.

מו"ה אהרן: בן חמו. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ח ב'רסז.

בקידוש ובהבדלה: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקנו. לקמן ג'תשנז.