ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרפט

ב"ה, א' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א תמוז, בו כותב אודות עבודתו עתה אשר קשה היא אף שפרנסתו מצוי' עי"ז, ולכן עלה בדעתו לקבל משרת מורה ב... אף שעד עתה לא ניסה באלה.

והנה אחד העקרים חסר במכתבו, אם שאלתו זו היא בהסכמת זוגתו תחי', שהרי במילי דעלמא צריכים להתייעץ עמה וכמרז"ל, ובפרט שזהו ענין כללי בהנוגע לפרנסת כל הבית, ואם גם היא מסכמת להעיד שאלה זו על סדר היום, כדאי הי' לנסות את כחו בעניני חינוך שבודאי יש מקום לנסון זה גם בימי החופש בלי התחייבות מצדו...

לפלא שאינו מזכיר דבר שיעוריו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות והשתתפותו בעסקנות בכרם חב"ד שהרי זהו הצנור והכלים, ודאנ"ש בפרט, לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך להם.

בברכה.