ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצ

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש אשר היו אצלו שתי אפשריות, ללמוד בבית הכנסת של הצמאים לדבר ה' או בביהכ"נ שצריך עדיין לגלות אצלם התשוקה הפנימית שישנו אצל כאו"א מישראל לדבר ד' ולתורתו, כבר ידוע הוראת רז"ל בזה ע"ד גודל הענין של להוציא יקר מזולל, והנה במה דברים אמורים אם הי' זה קודם שעשה מעשה, אבל כיון שכבר התחיל ללמוד בביהכ"נ הראשון עליו להתייעץ בזה עם אנ"ש שיחיו שעל אתר אודות הנהגתו על להבא אם להמשיכה כמו עתה או בשינוי המקום והשי"ת יצליחו...

בברכה.