ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצב

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים עוסק בצ"צ

מר א. לעווענשטיין שי'

שלום וברכה!

במענה על מתכבו מכ"ג תמוז. נעים לי לקרות בו מהשתדלותו וההצלחה בעניני צבור החרדי במחנו הט' ובפרט בשדה החנוך הכשר, אשר אם בזמן שבית המקדש הי' קיים אמרו והדגישו אם אין גדיים אין תיישים, על אחת כמה וכמה בזמן הגלות ובדורנו דור יתום זה ששאלת חינוך דור הצעיר היא בעי' חיונית ויסוד לקיום כל עמנו עם ישראל, וכל התאמצות והשתדלות בזה אף שדורשות כחות מרץ וזמן כדאיות הם, ובפרט שהובטחנו אשר חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. וכשעושים באמת נותן השם יתברך הצלחתו וגם למעלה מן הטבע. ולכן שמחתי לקרובת בהמשך מכתבו על דבר התפתחות בית הספר הנותן אפשריות לילדי ישראל להמצא בסביבה חרדית, להוסיף בשעות הקצובות ללימודי קדש יותר מאשר עד עתה בהרבה, ושמחתי לקרות זה לא רק כמשתתף בשמחת חבירו ורעהו אלא גם כמאמר רז"ל כל ישראל ערבים זה בזה, שמזה מובן אשר ככל שיתוסף ביראת שמים בלימוד התורה וקיום המצות בעדה אחת מישראל מוסיף זה כח ועצמה בכל קהלות בני ישראל המפוזרות בארבע כנפות הארץ ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק...

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש, להרבות חינוך ברוח ישראל סבא ובפרישת שלום כל חביריו בזה.