ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצד

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט תמוז (ולפלא על כמה מאנ"ש מעורר אני אותם רבות פעמים - שבפרט בענינים של בקשה וברכה, צריכים להודיע בהנוגע להצנור והכלים לקבלת ברכות השי"ת. ואם מאיזה טעם אין רוצים להודיע בכתב - אבל בהנוגע להפועל צריכים להוסיף בזה, וכידוע הדיוק בהלשון גשמי ברכה שלפעולת הגשם ובפרט להצלחה צריך להיות חרישה וזריעה קודם זה וכמה פעולות לאחרי הגשם, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, וגם הוא במכתבו אינו מזכיר ע"ד כל הנ"ל ולא אודות פעולתו בהפצת המעינות וכו').

ולהודעתו אשר בדעתם לנסוע למשך זמן על חוף ימים להטבת מצב הבריאות נכון הדבר, ויה"ר שיצליחו בזה. וכדי שיהיו גם שלוחי מצוה הרי (בודאי) יתעסקו בהיותם שם בהחזקת היהדות והפצתה, כי הרי אי אפשר שלא יהי' שם גם מבני ישראל, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ג'תרצד

גשמי ברכה: ראה גם לעיל אגרת ג'תנז, ובהנסמן בהערות שם.