ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצה

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

לחברי ומתפללי בית המדרש קהלת... ד'

עליהם יחיו.

שלום וברכה!

נהניתי לקבל פ"ש מהם ומבית הכנסת שלהם על ידי הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו' מוה"ר.... שסיפר לי גם כן על דבר שיעורים הנלמדים ברבים, והשם יתברך יצליח שבית הכנסת תתנהג לפי דין תורתנו תורת חיים שבעינים של תורה ומצות מוסיפין והולכים וכלשון רז"ל מעלין בקדש, והתורה מבטיחה גם כן שכל המוסיף מוסיפין לו, שזה מביא תוספת ברכה מהשם יתברך להחברים והמתפללים דבית הכנסת בהנחוץ להם ולבני ביתם בגשמיות וברוחניות.

בשוחחי עם הרב שליט"א בענין שבית הכנסת מקדש מעט צריך לכלול בתוכו מקדושה שהי' בבית המקדש, ולכן נחוץ שתהי' מחיצה גבוה בבית הכנסת, תמיהני להבין מתוך דבריו שבפרט זה נרגשת חלישות אצל אחדים ממתפללי בית הכנסת.

אע"פ שבטוח הנני שחלישות זו מסתברת רק בזה שלא די הסבירו רציניות השאלה ועד כמה שנוגע במוקדם או במאוחר לכל קיומו של בית הכנסת וגם לאושרם של המתפללים, ובטח הרב שליט"א וכן יתר המתפללים ימצאו האותיות המתאימות איך להסביר הנ"ל ולהביא להחלטה חזקה אצל כולם שצריכה להיות מחיצה כדין ובהידור.

בכל זה חפצי גם כן לכתוב שורות אחדות בזה לתוספת חיזוק, והם:

בענינים רבים רואים את המצב בהיר יותר כאשר מציירים ענין זה בקשר לעצמו בענינים גשמיים, ולצייר שאיש בשר ודם צריך לטובה בענין גשמי מאיש אחר, אם גם הענין לא כ"כ נחוץ למבקשו, ותמיד הלא אדם אחד אין תלוי בדעת השני בכל המאה אחוז, ויכול למצוא גבוה ממנו, או שבכלל יכול להיות קים בלא טובתו של האחר, בכל זה אצל כל אחד מובן ופשוט, שכאשר יגש לדבר אתו על דבר הטובה שיעשה לו, לא יתחיל מזה, לבזותו תחלה, להכעיסו לעשות נגדו ענינים היפך רצונו, ותיכף ומיד לאמר לו שעתה - אחרי המעשים הנ"ל - חפץ הוא שיעשה לו זו הטובה, שבשבילה בא אליו.

בית הכנסת הוא בית תפלה שיהודים מתקבצים שם באמונה שהקב"ה בורא העולם ומנהיגו ושהוא הזן ומפרנס לכל, רופא כל בשר וכו' וכאשר כל אחד חפץ להיות בטוח הוא וב"ב שיהי' להם הפרנסה הנחוצה להם ובכלל כל ענינים שנחוצים להם ויודעים שהכל תלוי בהקב"ה הנה באים הם לבית הכנסת ושם שואלים מהשם יתברך שמע קולנו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו; אבל זה כשעומד לבקש זאת במעמד וסדר כזה להיפך רצונו של הקב"ה כמו שגילה לנו בתורתו הק' ואיפוא עושה זאת, אלו הדברים להכעיסו, בזה מקום שנקרא בית תפלה ואומרים, אתה צווית שבית הכנסת יהי' בסדר קבוע והתפלות יאמרו באופן המתאים, הנה אין אנו מתפעלים מזה, והנה מראים לך צחות (א קונץ) - שבכל זה נעשה היפך רצונך ולהכעיסך, ועוד תהיה לנו די חוצפה לאחר זה לאמר רפאנו ונרפא ברך עלינו השנה הזאת, ברכנו אבינו.

הנני בטוח שאחרי ההתבוננות קלה בכל האמור לעיל, לא יהי' אף שמץ ספק על דבר בית הכנסת בכלל ובהנוגע לדין של מחיצה בפרט.

ובימים האלו שמתאבלים על חורבן בית המקדש והגלות, וכמו שאומרים אנו ומפני חטאינו גלינו מארצנו, שמזה מובן גם כן שגאולה תלוי' בתיקון חטאינו, הנה יתן השם יתברך לכל אחד ואחת מאתנו בתוך כלל ישראל תוספת וחיות בקיום המצות בהידור אפילו בענינים פרטיים ועל אחת כמה וכמה בעניני הרבים שזהו גם כן קידוש השם ברבים שעי"ז מקרבים הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.

בברכה לכל אחד ואחת שיחיו בגשמיות וברוחניות.

ג'תרצה

מחיצה: ראה גם לעיל אגרת ג'תנג, ובהנסמן בהערות שם.