ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצו

ב"ה, ה' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח תמוז, בו כותב שלאחר קבלת מכתבי נתעורר ועמד בהתעוררות כמה זמן בלימוד בתפלה ובהנהגה, אבל לאחר כך נחלש בזה ומאז הוא אצלו בדרך עלי' וירידה ובמילא היאוש מתגבר אצלו וכו'.

והנה כבר כתבתי לאיזה מהאברכים הנמצאים במצב כזה אשר מלתם אמורה בכ"מ בספר תניא קדישא ומהם גם בפרק כ"ז ואילך, ובכלל, הנה מדת היאוש ובקשת נסים דוקא במלחמת היצר וכו' - אין זה אלא מפיתויי היצר והסתתו וכמו בכל תכסיסי היצה"ר, הנה הדרך היותר מעולה היא שלא להכנס מלכתחלה בשקו"ט עמו אלא להתחזק בשלשת העמודים תורה עבודה וקיום המצות בכלל -) גמ"ח בשופי ובמרץ, אז מובטחים אשר החשך מתמעט ונדחה, וחבל על הזמן שמבזבזים על הפלפול שבזה, וכשינצל ג"כ כח השפעתו על כאלו שהם צעירים ממנו לקרב גם אותם לעבודת ה' הנה תתרבה גם אצלו הסייעתא דשמיא.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים, ונותן לצדקה בכל יום חול קודם התפלה פרוטה או שתים, ושי"ת יצליחו.

בברכה.