ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצז

ב"ה, ה' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים שמו הולך

לפניו

הרב ארי' שי'

שלום וברכה!

הנה כ"פ שמעתי עליו מן הצד, ושמחתי להוודע מפעולותיו הטובות ובעיקרם בהקו דאהבת ישראל, וע"פ המבואר בתניא פרק ל"ב ובארוכה בספר המצות להצמח צדק מצות אהבת ישראל- עד כמה נוגעת הנהגה זו למטה ולמעלה עד אין ערוך, ואשרי חלקו שההשגחה העליונה נתנה לו האפשריות להתנהג מתאים לזה. ובל"ס אשר, סו"ס, הנה ע"י האהבת ישראל פועל ג"כ תוספת באהבת התורה ואהבת השם, כוונתי בזה לאלו שעמהם בא בקשר בהזדמנות להנהגתו זו, אשר נתעוררו סו"ס אצלם הנקודה ותהי' תוספת באהבתם השם ואהבתם את התורה - אשר ישנה בכאו"א מישראל. ואף שפשוט, וכלשון רבנו הזקן בתניא - שאפילו "הן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת רעים", אבל רואים במוחש, שמלבד מקרים יוצאים מן הכלל ומיעוטא דמיעוטא, הנה כשמתחזק הקירוב משום אהבת ישראל מזכיר לפעמים ע"ד השם תורתו ומצותיו, והדברים נשמעים וגם פועלים את פעולתם במשך הזמן. והשי"ת יצליחו לראות פרי טוב בעמלו ומבלי הפסק זמן בין הזריעה והקצירה.

נהניתי במאד ממ"ש במכתבו פתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בהנוגע לאהרן כהן גדול ומיכאל כהן גדול. ומילתא אלבישייהו יקירא. ונוגע גם בהנ"ל, וכמבואר בתניא פרק ל"ב שם הוי מתלמידיו של אהרן כו' וכמבוא באדר"נ שם בארוכה.

מ"ש בסיום מכתבו הנמצא אצלו בספר כתוב בכ"י ישן מאמר הצ"צ בהנוגע להבעש"ט הרה"מ ורבנו הזקן, הנה אף שלא שמעתי סיפור זה, אבל ראוים הדברים לאומרם, אף שלא כל אחד ביכולתו וגם ברשותו לאמר את זה. ורב חילי' - צ"ל, וגוברי'.

וכיון שכנ"ל לא שמעתי זה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכן לע"ע לא מצאתי רשום בין הכתבי יד, אין בכחי לאמר ולאמת הסיפור, אבל כנ"ל אפשר שיאמרו דברים כאלו מכ"ק אדמו"ר הצ"צ.

בודאי מותר לבקשו, ובאם נמצא אצלו מהני מילי מעלייתא כהנ"ל וישלח לכאן העתקתם, הנה תודתי נתונה מראש.

בברכה להצלחה רבה בעבודתו לאיוש"ט.

בענין אליהו הנביא והבעש"ט - במש"כ בכ"י ישן הנ"ל, יש להעיר מסיפורו של כ"ק אדמו"ר אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וז"ל: דער בע"ש האט גיזאגט אז ער האט בכח עולה זיין בסערה השמימה כמו אליהו, רק איך וויל דורכגיין דעם כי עפר אתה ואל עפר תשוב, ווארום אזוי ווי די התהוות פון עפר נעמט זיך דאך פון עצמות דוקא כו' אזוי איז אין מדרי' העפר אויך פראן כח העצמות (תורת שלום ע' נ'. עיי"ש).

ג'תרצז

הרב ארי': לוין, ירושת"ו. אגרת נוספת אליו - לקמן ג'תשעא.

בהנוגע לאהרן הכהן: כי מיכאל הגדול כה"ג למעלה ואהרן כה"ג למטה ואהרן עוד גבוה יותר. בהמשך לזה - לקמן שם.

בהנוגע להבעש"ט הרה"מ ורבנו הזקן: שהבעש"ט קיבל מאחי' השילוני, ואילו האריז"ל קיבל מאליהו הנביא שקיבל מאחי' השילוני, וא"כ הבעש"ט גדול יותר מהאריז"ל והמגיד ממעזריטש גדול יותר מהרח"ו.

תורת שלום ע' נ': בדפוסים החדשים ע' 46.

מסיפורו: ראה בזה לקו"ש ח"ב ע' 515.