ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תש

ב"ה, ז' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט תמוז. כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומה שכותב אודות כפר הישן, הנה כבר כתבתי לכמה מאנ"ש אשר נחוצה

ההשתדלות וכמעט אי אפשר בלאו הכי שיתאחדו כפר הישן וכפר החדש גם יחד מבלי שישארו דירות פנויות, ושיהיו הדרים הן בכפר החדש והן בכפר הישן כפי שצריכים להיות דרי כפר חב"ד וכפי המענה שקבלתי תקותי שעשו בזה במרץ המתאים, ובמילא יהי' בהצלחה.

להתערב מכאן בהנוגע לחלקה שנוגע לפב"פ או בענין הקצת חלקה וכיו"ב, הרי קשה הדבר לתת הוראות בריחוק מקום, ובפרט כשהוא במקום שחב לאחרים, כיון שמספר החלקות מצומצם, ולענינים כמו אלו נבחר ועד הכפר שהוא ב"כ הרבים.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים, ומשתתף בשיעורים הנלמדים ברבים, והשי"ת יצליחו.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תש

מבלי שישארו דירות פנויות: ראה גם לעיל אגרת ג'תצח, ובהנסמן בהערות שם.